ارورهای لباسشویی بوش ارور F18

:

۱ – شیلنگ خروجی تا نخورده باشد .

۲ – راه آب فاضلاب باز باشد .

ارورهای لباسشویی بوش ارور F18

۳ – قسمت فیلتر پمپ تخلیه گرفتگی نداشته باشد .

۴ – اتصالات پمپ قطع نشده باشد . (سولفاته شدن اتصالات بر اثر رطوبت)

۵ – پمپ تخلیه دچار نشتی نشده باشد . (چک کردن اورینگ ها)

۶ – پمپ تخلیه راندمان کافی برای تخلیه آب را ندارد (تعویض پمپ تخلیه) .

۷ – برد دستگاه فرمان لازم را نمی دهد .

 

سایر ارور های ماشین لباسشویی بوش :

ارور F1 – ارور F2 – ارور F3 – ارور F4 – ارور F5 –

 ارور F6 – ارور F7 – ارور F8 – ارور F9 – ارور F11 –

 ارور F12 – ارور F13 – ارور F14 – ارور F15 –

 ارور F16 – ارور F17 – ارور F18 – ارور F19 – 

ارور F20 – ارور F21 – ارور F22 – ارور F23 –

 ارور F24 – ارور F32 – ارور F34 – ارور F38 –

 ارور F64 – ارور F42 – ارور F44 – ارور F28

 

مطالب تصادفی

مطالب مرتبط