تعمیر ظرفشویی – ظروف خشک نمی شود

مایع جلادهنده در دستگاه وجود ندارد .

مقدار مایع جلادهنده درست تنظیم نشده است .

ظروف بدرستی در سبد چیده نشده است .

ظروف زود از ظرفشویی خارج شده است .

برنامه شستشو مناسب نیست .

المنت ماشین خراب یا کار نمی کند .

مطالب تصادفی

مطالب مرتبط