2015-01-07

۱- موتور الکتریکی - مهمترین قسمت الکتریکی جارو برقی را موتور آن تشکیل می دهد که از نوع یونیورسال است.موتور های یونیورسال را در مبحث موتور های الکتریکی از فهرست لوازم برقی بطور کامل شرح داده ایم لذا از تکرار مجدد آن مطالب صرفنظر می شود. ۲- مدار…

۰۹۱۲۲۸۵۰۴۴۵

88420162