ترانس جرقه زن اجاق گاز

ترانس جرقه زن اجاق گاز : در اجاق گاز و صفحه گاز از سیستم جرقه زن استفاده می شود . ساختمان ترانس های جرقه زن :  سیستمم جرقه زن با توجه به شکل از یک...