تمیز کردن فیلتر خروجی و پمپ تخلیه فیلم

در لباسشویی های اتوماتیک در قسمت پایین برای دسترسی به پمپ تخلیه و همچنین جلوگیری از آسیب به پمپ فیلتر مخصوص قرار دارد . در صورتیکه به هر دلیلی قطعه و اشغال های خارجی...