تمیز کردن فیلتر خروجی و پمپ تخلیه فیلم

تمیز کردن فیلتر خروجی و پمپ تخلیه فیلم۵ (۱۰۰%) ۵ vote[s] در لباسشویی های اتوماتیک در قسمت پایین برای دسترسی به پمپ تخلیه و همچنین جلوگیری از آسیب به پمپ فیلتر مخصوص قرار دارد...