2018-11-06

مدل : ۱۰۵۱ - ۱۰۵۲ - ۱۰۵۳ - ۱۲۵۱ - ۱۲۵۲ - ۱۲۵۳ - ۱۴۵۱ - ۱۴۵۲ - DWD 1453 DWD 1041 - 1042 - 1043 - 1241 - 1242 - 1243 - 1441 - 1442 - 1443 راهنمای لباسشویی سامسونگ ۱- power روشن و خاموش ۲- Start/Pause …

۰۹۱۲۲۸۵۰۴۴۵

88420162