کمپرسور و موتور یخچال فریزر

کمپرسور و موتور یخچال فریزر : قطعه اصلی و مهم در تمامی یخچال فریزر های امروزی موتور یا کمپرسور آن است . کمپرسور یخچال در قدرت های مختلف برای یخچال یا فریزر موجود است...