فیلتر آلومینیومی در هود

فیلتر آلومینیومی در هود۴ (۸۰%) ۲ votes در تمامی مدل های هود آشپزخانه از فیلتر آلومینیومی استفاده می شود . این فیلتر که برای اولین بار کارخانه جات و آزمایشگاه ها برای جذب مواد...